Plotëso të dhënat e tua

KUJDES!

Sigurohu që fotoja e kuponit fiskal të jetë e plotë dhe të dallohet qartë blerja e produktit Pampers, vlera në euro si dhe numri i kuponit fiskal. Në rast të kundërt, mund të skualifikohesh nga promocioni! Ruaj barkodet dhe kuponin fiskal deri në fund të promocionit për të tërhequr dhuratën.